X
Advanced Search

column
Deformation of the Haiyuan-Liupanshan fault zone inferred from the denser GPS observations
Yanchuan Li, Chunyan Qu, Xinjian Shan, Xiaogang Song, Guohong Zhang, Weijun Gan, Shaoyan Wen, Zhenjie Wang
2015, 28(5-6): 319-331. DOI: 10.1007/s11589-015-0134-z
Abstract Full HTML PDF
Regional stress field around the Taigu fault zone in Shanxi Province, China
Bin Li, Zihong Li, Mathilde B. Sørensen, Reidar Løvlie, Liqiang Liu, Kuvvet Atakan
2015, 28(5-6): 333-345. DOI: 10.1007/s11589-015-0135-y
Abstract Full HTML PDF
Estimation of postseismic deformation parameters from continuous GPS data in northern Sumatra after the 2004 Sumatra-Andaman earthquake
Bimar Anugrah, Irwan Meilano, Endra Gunawan, Joni Efendi
2015, 28(5-6): 347-352. DOI: 10.1007/s11589-015-0136-x
Abstract Full HTML PDF
Active tectonics in Taiwan:insights from a 3-D viscous finite element model
Yujun Sun, Mian Liu, Shuwen Dong, Huai Zhang, Yaolin Shi
2015, 28(5-6): 353-363. DOI: 10.1007/s11589-015-0137-9
Abstract Full HTML PDF
Nonlinear analysis of r.c.framed buildings retrofitted with elastomeric and friction bearings under near-fault earthquakes
Mazza Mirko
2015, 28(5-6): 365-377. DOI: 10.1007/s11589-015-0133-0
Abstract Full HTML PDF