X
Advanced Search

column
Fast and robust inversion of earthquake source rupture process and its application to earthquake emergency response
Yong Zhang, Yun-tai Chen, Lisheng Xu
2012, 25(2): 121-128. DOI: 10.1007/s11589-012-0838-2
Abstract Full HTML PDF
Rupture process of the 2011 Tohoku earthquake from the joint inversion of teleseismic and GPS data
Yong Zhang, Lisheng Xu, Yun-tai Chen
2012, 25(2): 129-135. DOI: 10.1007/s11589-012-0839-1
Abstract Full HTML PDF
Source parameters determination for earthquakes in Kushiro, Japan considering source time function
Lifen Zhang, Wulin Liao, Guichun Wei, Jinggang Li, Qiuliang Wang
2012, 25(2): 137-142. DOI: 10.1007/s11589-012-0840-8
Abstract Full HTML PDF
Numerical simulation on the influences of Wenchuan earthquake on the surrounding faults
Yujiang Li, Lianwang Chen, Yuanzhong Lu
2012, 25(2): 143-150. DOI: 10.1007/s11589-012-0841-7
Abstract Full HTML PDF
Imaging 3-D crustal P-wave velocity structure of western Yunnan with bulletin data
Jing Huang, Xuejun Liu, Youjin Su, Baoshan Wang
2012, 25(2): 151-160. DOI: 10.1007/s11589-012-0842-6
Abstract Full HTML PDF
Observations on the application of artificial neural network to predicting ground motion measures
Hanping Hong, Taojun Liu, Chien-Shen Lee
2012, 25(2): 161-175. DOI: 10.1007/s11589-012-0843-5
Abstract Full HTML PDF
Finite element analysis of steep excavation slope failure by CFS theory
Huihong Cheng, Huai Zhang, Bojing Zhu, Yaolin Shi
2012, 25(2): 177-185. DOI: 10.1007/s11589-012-0844-4
Abstract Full HTML PDF
Application of fuzzy clustering method to determining sub-fault planes of earthquake from aftershocks sequence
Fuchang Wang, Yongge Wan, Huirong Cao, Zhitong Jin, Qingqing Ren
2012, 25(2): 187-196. DOI: 10.1007/s11589-012-0845-3
Abstract Full HTML PDF