X
Advanced Search

column
Determination of focal depth by two waveform based methods: A case study for the 2008 Panzhihua earthquake
Zhenjie Wang, Jiajun Chong, Sidao Ni, Barbara Romanowicz
2011, 24(4): 321-328. DOI: 10.1007/s11589-011-0794-2
Abstract Full HTML PDF
Joint PP and PS AVO inversion based on Zoeppritz equations
Xiucheng Wei, Tiansheng Chen
2011, 24(4): 329-334. DOI: 10.1007/s11589-011-0795-1
Abstract Full HTML PDF
Underground water stress release models
Yongs Li, Shenjun Dang, Shaochuan Lü
2011, 24(4): 335-341. DOI: 10.1007/s11589-011-0796-0
Abstract Full HTML PDF
Stress value in 2003 Dayao MS6.1 earthquake source region
Xiaofeng Xu, Yongge Wan, Huilin Wang
2011, 24(4): 343-350. DOI: 10.1007/s11589-011-0797-z
Abstract Full HTML PDF
Response of underground pipeline through fault fracture zone to random ground motion
Dai Wang, Zhuobin Wei, Jianwen Liang
2011, 24(4): 351-363. DOI: 10.1007/s11589-011-0798-y
Abstract Full HTML PDF
Statistical study on great geomagnetic storms during solar cycle 23
Qi Li, Yufen Gao, Peiyu Zhu, Huaran Chen, Xiuling Zhang
2011, 24(4): 365-372. DOI: 10.1007/s11589-011-0799-x
Abstract Full HTML PDF
Reservoir prediction using multi-wave seismic attributes
Ye Yuan, Yang Liu, Jingyu Zhang, Xiucheng Wei, Tiansheng Chen
2011, 24(4): 373-389. DOI: 10.1007/s11589-011-0800-8
Abstract Full HTML PDF