X
Advanced Search

column
The influences of large earthquake signals on the recovery of surface waves from ambient noise cross-correlation functions
Huayi Zhu, Xiaojin Xie, Xiaozhou Yang, Yinhe Luo
2020, 33(5-6): 221-231. DOI: 10.29382/eqs-2020-0221-01
Abstract Full HTML PDF
Near-surface structure from ambient-noise tomography and horizontal-to-vertical spectral ratio beneath the Nankou-Sunhe fault
Yuting Zhang, Hongyi Li, Yanzhen Li, Zhijie Wei, Zeyu Ma, Huiying Ge, Tongli Wang, Yafen Huang, Min Liu
2020, 33(5-6): 232-238. DOI: 10.29382/eqs-2020-0232-01
Abstract Full HTML PDF
Measuring PmP travel times using teleseismic S-wave waveform data
Lupei Zhu, Yuchen Liu
2020, 33(5-6): 239-245. DOI: 10.29382/eqs-2020-0239-01
Abstract Full HTML PDF
The coefficient of variation representing the non-uniformity of the strain field and its implication to detect earthquake precursor
Yonghong Zhao, Yue Zhao, Xiaofan Li, Zhongcheng Cao, Zhen Li, Muhammad Irfan Ehsan
2020, 33(5-6): 246-255. DOI: 10.29382/eqs-2020-0246-01
Abstract Full HTML PDF
Template matching for simple waveforms with low signal-to-noise ratio and its application to icequake detection
Haichao Ma, Risheng Chu, Minhan Sheng, Ziye Yu
2020, 33(5-6): 256-263. DOI: 10.29382/eqs-2020-0256-01
Abstract Full HTML PDF
Crustal structure in the Binchuan basin of Yunnan constrained from receiver functions on a 2-D seismic dense array
Xiaohuan Jiang, Hongfeng Yang, Wei Yang, Weitao Wang
2020, 33(5-6): 264-272. DOI: 10.29382/eqs-2020-0264-01
Abstract Full HTML PDF
Near-field triggering of microearthquakes along the Longitudinal Valley fault in eastern Taiwan
Tong Lu, Shujun Liu, Chi-Chia Tang
2020, 33(5-6): 273-280. DOI: 10.29382/eqs-2020-0273-01
Abstract Full HTML PDF
Earthquake early warning system in Liaoning, China based on PRESTo
Wuchuan Xu, Xiangyu An, Enlai Li, Chengwei Wang, Li Zhao
2020, 33(5-6): 281-292. DOI: 10.29382/eqs-2020-0281-01
Abstract Full HTML PDF