X
Advanced Search

column
Inferring seismic hazard in Sichuan-Yunnan region of China based on the modern earthquake catalogue (1980-2019)
Ziyao Xiong, Shiyong Zhou, Jiancang Zhuang
2020, 33(3): 107-115. DOI: 10.29382/eqs-2020-0107-01
Abstract Full HTML PDF
Numerical simulation of seismic wave in elastic and viscoelastic TTI media
Xuelong Li, Zhi Zhang, Qinqin Ren, Haibo Liu, Fan Xue
2020, 33(3): 116-129. DOI: 10.29382/eqs-2020-0116-02
Abstract Full HTML PDF
A regularized magnetotelluric inversion with a minimum support gradient constraint
Junjun Zhou, Xiangyun Hu, Tiaojie Xiao
2020, 33(3): 130-140. DOI: 10.29382/eqs-2020-0130-03
Abstract Full HTML PDF
Velocity and density contrasts across the Moho interface of Guangdong province in south China constrained by receiver functions
Yin-Ping Qian, Xu-Zhang Shen, Xin Zhang, Wen-Jun Zheng, Yue-Jun Wang
2020, 33(3): 141-152. DOI: 10.29382/eqs-2020-0141-04
Abstract Full HTML PDF
A fast automatic identification method for seismic belts based on distance correlation and its earthquake case
Wei Yan, Xueze Wen, Changrong He, Guiping Liu, Zirui Li
2020, 33(3): 153-158. DOI: 10.29382/eqs-2020-0153-05
Abstract Full HTML PDF
Erratum to: Stochastic simulation of ground motions based on NGA-West2 strong motion records
Peng Tian, Xiaodan Sun, Xin Li, Keyu Wan
2020, 33(3): 159-160. DOI: 10.29382/eqs-2020-0159-06
Abstract Full HTML PDF