X
Advanced Search

column
Preface to special issue on relationship between continental tectonics and the seismic activities of China, research techniques and methods
Rui Gao
2016, 29(2): 57-59. DOI: 10.1007/s11589-016-0150-7
Abstract Full HTML PDF
Frozen subduction in the Yangtze block:insights from the deep seismic profiling and gravity anomaly in east Sichuan fold belt
Xiaosong Xiong, Rui Gao, Haiyan Wang, Jisheng Zhang, Lianghui Guo
2016, 29(2): 61-70. DOI: 10.1007/s11589-016-0140-9
Abstract Full HTML PDF
Relationship between the regional tectonic activity and crustal structure in the eastern Tibetan plateau discovered by gravity anomaly
Xiao Xu, Rui Gao, Xiaoyu Guo
2016, 29(2): 71-81. DOI: 10.1007/s11589-016-0142-7
Abstract Full HTML PDF
High-resolution crustal structure of the Yinchuan basin revealed by deep seismic reflection profiling: implications for deep processes of basin
Xingfu Huang, Shaoying Feng, Rui Gao, Wenhui Li
2016, 29(2): 83-92. DOI: 10.1007/s11589-016-0148-1
Abstract Full HTML PDF
Seismogenic tectonics of the Qian-Gorlos earthquake in Jilin Province, China
Jun Shen, Bo Shao, Xiao-hui Yu, Yang Yu, Gao Qi, Mei Deng, Hanwen Zhang
2016, 29(2): 93-103. DOI: 10.1007/s11589-016-0149-0
Abstract Full HTML PDF
Crustal stress field in Yunnan: implication for crust-mantle coupling
Zhigang Xu, Zhouchuan Huang, Liangshu Wang, Mingjie Xu, Zhifeng Ding, Pan Wang, Ning Mi, Dayong Yu, Hua Li
2016, 29(2): 105-115. DOI: 10.1007/s11589-016-0146-3
Abstract Full HTML PDF
Three-dimensional admittance analysis of lithospheric elastic thickness over the Louisville Ridge
Minzhang Hu, Hui Li, Chongyang Shen, Lelin Xing, Hongtao Hao
2016, 29(2): 117-125. DOI: 10.1007/s11589-016-0147-2
Abstract Full HTML PDF
Magnetotelluric study of the Xuefeng mountain area, Hu'nan, China
Musen Chen, Lingxiang Xue, Yousheng Wang, Shengjun Zhu
2016, 29(2): 127-137. DOI: 10.1007/s11589-016-0144-5
Abstract Full HTML PDF